Ogłoszenie o zmianie umowy

ZMIANY UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

I REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

PRZEZ PIEKARY.NET

 

Piekary Śląskie, 21 maja 2013 r.

Szanowni Państwo,

 

W dniu 16 listopada 2012 roku uchwalona została ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1445) – dalej Ustawa Nowelizująca.

 

Ustawa Nowelizująca w zakresie jej regulacji wdraża do polskiego porządku prawnego szereg dyrektyw Unii Europejskiej, a także realizuje postulaty podniesienia poziomu czytelności i zrozumiałości wzorców umów wykorzystywanych do zawierania z konsumentami. Zmiany wprowadzone Ustawą Nowelizującą objęły bowiem swoim zakresem elementy jakie przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany umieścić we wzorcach umowy i regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych.

 

Ustawodawca, mając na względzie podstawowe prawo konsumentów jakim jest prawo do pełnej, rzetelnej i prawdziwej informacji o kształcie wiążących strony warunków umowy, wprowadził nowe elementy jakie powinny zawierać stosowane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych wzorce. I tak, na przedsiębiorców telekomunikacyjnych nałożono obowiązek umieszczenia w stosowanych przez siebie wzorcach danych dotyczących funkcjonalności świadczonych usług, minimalnych oferowanych poziomów jakości usług oraz sposobów pomiarów i organizacji ruchu w sieci. Wprowadzone zmiany mają także wpływ na przejrzystość i czytelność wzorców. Zmieniony wzór umowy skupia bowiem wszelkie informacje mające kluczowe znaczenie dla jej wykonywania tj. elementy składające się na opłatę abonamentową, minimalny okres wymagany do skorzystania z warunków promocyjnych, tryb dokonywania zmian umowy oraz warunki jej rozwiązania i przedłużenia.

 

Efektem zmiany przepisów prawa jest przygotowanie zmian do obowiązujących Państwa wzorów umowy i regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych. Informujemy i zapewniamy, że zakres wprowadzonych do wzorców zmian nie pomniejszył katalogu uprawnień abonenta- wręcz przeciwnie- poszerzony zakres obowiązków Dostawcy usług ma się w sposób bezpośredni przyczynić do kształtowania i realizowania szeroko pojętej polityki konsumenckiej naszej firmy.

 

Mając na względzie obowiązek zmiany warunków umów, który wynika z konieczności dostosowania postanowień wzorców do zmienionych przepisów prawa oraz realizując podstawowe prawo konsumenta do informacji o zakresie wprowadzonych zmian, przedstawiamy Państwu poniżej zakres zmian w obowiązującej Państwa umowie. Zmiany umowy wynikają wyłącznie i bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, oraz usunięcia niedozwolonych klauzul umownych.

 

Realizacja obowiązku informacyjnego znajduje swoją podstawę w treści art. 60a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, w związku z czym uprzejmie informujemy, że treść umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych ze zmienionymi zapisami zastąpi dotychczas wiążące Państwa wersje z upływem miesiąca. Zwracamy uwagę, że wprowadzone zmiany nie zmieniają warunków cenowych świadczonych na Państwa rzecz usług (opłaty pozostają na dotychczasowym poziomie). Nowe wzorce Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych i Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych są dostępne na niniejszej stronie w obowiązującym kształcie (do pobrania: umowa.pdf, regulamin.pdf) oraz w wersji obrazującej dokonane zmiany (do pobrania: umowa-zmiany.pdf, regulamin-zmiany.pdf). Proponowane zmiany i wzorce są także dostępne w sposób publiczny w naszym lokalu przy ulicy Bytomskiej 159  w Piekarach Śląskich (41-940).

 

W przypadku braku akceptacji proponowanych zmian, mają Państwo prawo do pisemnego wypowiedzenia aktualnie obowiązującej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w terminie miesiąca. Jednocześnie informuję, że z uwagi na to, że wprowadzone zmiany wynikają wyłącznie ze zmiany przepisów prawa i konieczności dostosowania wzorców do obowiązującego stanu prawnego, oraz usunięcia niedozwolonych klauzul umownych- skorzystanie przez Państwa z prawa do wypowiedzenia umowy spowoduje konieczność zwrotu ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego. Brak pisemnego wypowiedzenia umowy w powyższym miesięcznym terminie oznaczać będzie kontynuację świadczenia na Państwa rzecz usług telekomunikacyjnych, jednak wedle zmienionych warunków.

 

Mamy świadomość, że zaufanie jakim obdarzyli Państwo nasza firmę zobowiązuje nas do nieustannego podnoszenia jakości świadczonych usług, zachowując przy tym atrakcyjną ofertę cenową. Serdecznie zachęcamy Państwa do dalszego korzystania z oferty naszych usług.

 

Z poważaniem,

Sebastian Haider i Grzegorz Czempik